آیین‌نامه اجرایی راه‌اندازی و فعالیت کارگروه‌های تخصصی همایش هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران

 

ماده یک: به منظور انجام مطالعات و بررسی‌های هدفمند و به‌صورت کارِ جمعی، در محورهای اصلی همایش، کارگروه‌های تخصصی شش‌گانه در ذیل کمیته علمی همایش با عناوین زیر ایجاد می‌گردند.

1-      مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی

2-      آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران

3-      آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

4-      آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران

5-      امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران

6-       نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

تبصره: کمیته علمی می‌تواند بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات خود را به کارگروه‌های تخصصی، تفویض نماید.

ماده دو: اعضای هر کارگروه تخصصی شامل یک رئیس، یک دبیر و دستیار دبیر از میان مدیران و پژوهشگران سازمان و مرکز و تعدادی عضو از میان اعضای کمیته علمی و صاحبنظران بیرونی، می‌باشد که با پیشنهاد دبیرخانه همایش و تائید کمیته علمی، تعیین می‌گردند.

تبصره: رئیس کارگروه تخصصی می‌تواند 3 نفر از افراد متخصص و صاحب‌نظر در موضوع کارگروه را که عضو کمیته علمی نمی‌باشند را نیز با تایید رئیس کمیته علمی همایش، به کارگروه دعوت و از خدمات آنها استفاده نماید.

ماده سه: شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی شامل موارد زیر می‌گردد:

 شناسایی و تعیین اولویت‌دارترین مسائل در قلمرو تخصصی کارگروه

ارسال پیشنهادیه موضوعات اولویت‌دار جهت اخذ تاییدیه رئیس کمیته علمی همایش

تدوین گزارش تخصصی در موضوعات و مسائل اولویت‌دار جهت ارائه در همایش و تحویل آن 15 روز پیش از برگزاری همایش و ارائه در کمیته علمی جهت اخذ تاییدیه

سایر وظایف محوله از سوی کمیته علمی همایش

تبصره: شیوه تصمیم‌گیری در کمیته علمی و کارگروه‌های تخصصی، بصورت اجماعی و اقناعی است و حسب ضرورت، با رای اکثریت تصمیم اتخاد می‌گردد.

ماده چهار: تناوب زمانی برگزاری جلسات هر کارگروه تخصصی با تصویب اعضاء تعیین می‌گردد.

تبصره 1: هماهنگی دعوت از اعضاء و آماده‌سازی مکان جلسه (که ترجیحاً در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری است و یا با صلاحدید رئیس کارگروه تخصصی، در مکانی دیگر تعیین می‌شود) توسط دستیاران دبیر کارگروه‌های تخصصی انجام می گیرد.

تبصره 2: برنامه برگزاری جلسات کارگروه‌های تخصصی به آگاهی اعضای کمیته علمی می‌رسد و حضور آنان در جلسات بلامانع می‌باشد.

ماده پنج: شیوه جبران زحمات علمی اعضای کارگروه‌های تخصصی، مطابق دستورالعمل‌ نحوه محاسبه و پرداخت حق‌داوری و دستورالعمل تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری می‌باشد.

ماده شش: این آیین‌نامه در 6 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 1397/4/2 کمیته علمی، به تصویب رسید و از زمان ابلاغ آن توسط رئیس کمیته علمی همایش، لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

آیین‌نامه ارزیابی آثار علمی قابل‌ارائه در همایش هفتادسال برنامه‌ریزی توسعه در ایران

 

مقدمه

نظر به‌ضرورت اهتمام و توجه کافی به علمی بودن محتوای قابل‌ارائه در همایش و نشست‌های تخصصی آن، آثار علمی، که شامل مقاله، (ارائه‌شده از سوی مخاطبانِ فراخوان عمومی) و گزارش‌های تخصصی، (تدوین‌شده از سوی اعضای کارگروه‌های تخصصی همایش) می‌گردد، مطابق فرایند تشریح شده در این آیین‌نامه، مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند.

ماده 1: دبیرخانه کمیته علمی همایش مبتنی بر معیارهایی همچون انطباق عنوان مقاله با محورهای فراخوان و انطباق خلاصه مقاله با چارچوب تدوین آن، درج‌شده در فراخوان، نسبت به ارزیابی خلاصه مقالات واصله به دبیرخانه همایش اقدام و نتیجه ارزیابی را پس از تایید رئیس کمیته علمی همایش (رد یا قبول) به مقاله‌دهندگان منعکس می‌نماید.

ماده 2: مقالات واصله به دبیرخانه همایش برای سه داور ارسال و چنانچه دو داور از سه داور با اصلاحاتی، کیفیت علمی مقاله را مبتنی بر فرم داوری پیوست این آیین‌نامه، تایید نمایند، مقاله در فهرست مقالات پذیرفته‌شده در همایش قرار می‌گیرد.

تبصره: اعضای کمیته علمی و اعضای کارگروه‌های تخصصی همایش، برای داوری مقالات، در اولویت می‌باشند.

ماده 3: انتخاب مقالات برگزیده برای ارائه شفاهی در همایش یا ارائه به‌صورت پوستر، از میان مقالاتی که توسط داوران برای چاپ در مجموعه مقالات تایید شده، بر عهده کمیته علمی همایش می‌باشد.

ماده 4: گزارش‌های تخصصیِ تهیه‌شده توسط اعضای کارگروه‌های تخصصی همایش، توسط دبیرخانه کمیته علمی همایش، مبتنی بر فرم پیوست مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تنها گزارش‌هایی که حائز نمره حداقل 70 از 100 شوند در نشست‌های تخصصی همایش ارائه می‌گردند. گزارش‌هایی که حائز نمره 50 تا 70 گردند صرفاً امکان چاپ در مجموعه مقالات همایش را خواهند یافت.

ماده 5: این آیین‌نامه در یک مقدمه، پنج ماده، یک تبصره و دو پیوست، در جلسه مورخ 30/4/1397 کمیته علمی، به تصویب رسید و از زمان ابلاغ آن توسط رئیس کمیته علمی همایش، لازم‌الاجرا می‌باشد.