کمیته اجرایی و اطلاع رسانی

 

 

محمدرضا رستمی
رئیس کمیته اجرایی و اطلاع رسانی  

امیر تقی تهرانی 
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی

محمد علی افتخاری
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی

مهدی قمصریان
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی

علیرضا نعمتی 
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی

                    

رضا اسماعیلی 
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی
 
رضا جورابلو
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی
 
  سید مهدی رضوی خو  
عضو کمیته اجرایی و اطلاع رسانی