محورهای اصلی همایش

محورهای همایش

 

مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی

 • بررسی تطبیقی نظام‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سایر کشورها
 • معرفی آخرین رویکردها و یافته‌های حوزه نظری توسعه و برنامه‌ریزی در جهان
 • الزامات نیل به نظریه توسعه بومی و معرفی نظریه‌های بومی توسعه ایران
 • نظام‌های نوین برنامه‌ریزی
 • ضرورت برنامه‌ریزی برای نیل به توسعه در ایران
 • بایدها و نبایدهای رشد، توسعه و تعالی ایران
 • جدیدترین روش‌ها، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی
 • کاربست‌پذیری یافته‌های پژوهشی در نظام برنامه‌ریزی توسعه
 • مدل‌های حکمروایی و برنامه‌ریزی توسعه
 • مدل‌ها و تکنیک‌های ترسیم آینده ایران، منطقه و جهان
 • نظام تأمین مالی برنامه‌های توسعه
 • مدل‌های بهینه برقراری ارتباط میان برنامه‌ توسعه و بودجه‌های سنواتی
 • نقش برنامه‌های توسعه در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • چشم‌انداز، برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی توسعه

   

آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران

 • دستاوردها و عمده‌ترین علل موفقیت و شکست برنامه‌های توسعه
 • بررسی موانع اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری نیل به توسعه در کشور
 • تحولات قانونی و سازمانیِ نهاد برنامه‌ریزی توسعه در ایران
 • نظام نظارت، پایش و رصد و تحقق اهداف برنامه‌‌های توسعه‌
 • حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصویب برنامه‌های توسعه
 • نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی و مناطق با نهاد برنامه‌ریزی توسعه‌

   

آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

 • آخرین رویکردهای نظری در حوزه آمایش سرزمین
 • بررسی مقایسه‌ای تجارب سایر کشورها در حوزه آمایش سرزمین
 • محورهای مزیت‌دار و پیشران‌های توسعه‌ای در استان‌های کشور
 • نقش برنامه‌ریزی در دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی
 • نقش آمایش سرزمین در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی

   

آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران

 • مؤلفه‌های طرح نوین‌سازی نظام آماری در کشور

             1  چشم اندازها و راهبردهای نوین سازی و توسعه نظام آماری کشور درافق 1404

              2   نقش دولت الکترونیک در نوین سازی نظام آماری، تولید و انتشار آمار با کیفیت

              3   نوین سازی نظام آماری پیش نیاز حکمرانی شایسته و برنامه توسعه پایدار در قرن 21

               4   الزامات حقوقی و قانونی نوین سازی نظام آماری

               5   روند و گرایش های مسلط بر توسعه نظام آماری (گذشته، حال ، آینده )

               6   آمارهای بخش خصوصی و نظام آماری رسمی کشور

               7    آثار موازی کاری در تولید و انتشار آمار رسمی بر سرمایه اجتماعی و برنامه های توسعه

 • ویژگی‌های اقلام آماری موردنیاز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور

                8     نیازهای آماری ، نظام برنامه ریزی و ظرفیت های تولید در نظام آماری کشور در برنامه های توسعه (گذشته، حال ، آینده)

                9     نیازهای آماری تئوری ها ، رویکردها و مدل های  نوین برنامه ریزی  توسعه

                10     نیازهای آماری برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 • زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه‌ای

                11    آسیب شناسی اشتراک گذاری ، تبادل و فرهنگ سازی استفاده از داده های مکان محور و استقرار آن در ایران

                12       کاربرد RS-GIS در آمایش سرزمین

                 13     کاربرد سیستم های اطلاعاتی مکانی در تهیه، اجرا و نظارت بر برنامه­های توسعه

                 14     کاربرد تکنولوژیهای مبتنی بر وب در برنامه ریزی توسعه

 • برنامه‌ریزی توسعه‌ای و دقت، کفایت و اعتبار آماری

                15            اصول ، استانداردها و مدل های کسب وکار تولید و انتشار آمار

                16          ظرفیت آماری کشور ،‌ارزیابی عملکرد دولت و تحلیل حساسیت                

                17         مدیریت و ارزیابی کیفیت داده های آماری

               18       فرهنگ و سواد آماری به مثابه ابزار برنامه های توسعه پایدار

 • فناوری‌های نوین قابل کاربرد در حوزه برنامه‌ریزی توسعه

      19         فناوری های تمرکز زدا (دفاتر کل توزیع شده) و کاربرد در برنامه ریزی توسعه

      20      بکارگیری   مه  داده(BIG DATA) و وداده های باز در تولید و ارزیابی داده های مورد نیاز برنامه های توسعه

امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران

 • جایگاه و کارکرد برنامه‌ریزی تحول حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
 • معرفی طرح‌ها و ایده‌های نوین و کاربردی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فرابخشی و بخشی
 • آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
 • مدل برقراریِ سازگاری‌های درونی، بیرونی و بین‌بخشی در برنامه‌های توسعه
 • تمرکز و عدم تمرکز در برنامه‌ریزی حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور
 • بررسی نقش برنامه‌ریزی در بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور

   

نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

 • نقش و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
 • نقش و مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
 • نقش و مشارکت سایر ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
 • چگونگی ایجاد  تغییر نگرش در همه ذینفعان برای همراهی با برنامه‌های توسعه