برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی همایش هفتادسال برنامه ریزی توسعه


چهارمین جلسه کمیته علمی همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران شنبه 21 مهرماه 1397 برگزار شد. 

اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا) شامل آقایان آرامی، دکتر آقاسی زاده، دکتر اکبری، مهندس امانی، دکتر امیر باقری، دکتر صادق بختیاری، دکتر بنیانیان، دکتر بهبودی، دکتر پارسا، رستمی، دکتر دژپسند، دکتر ساسان پور، دکتر شریف زادگان، دکتر شهبازی، دکتر صفدری، دکتر علی عسگری، دکتر مترضی عزتی، دکتر علی پور، غلامی نتاج، دکتر گرایی نژاد، محسنی نیا، دکتر وحید محمودی، دکتر مسجدی و دکتر معمارنژاد به همراه دبیران  و دستیاران کارگروه‌های تخصصی شش‌گانه همایش، در این جلسه حضور داشتند. 

دستور کار  جلسه ارائه گزارش پیرامون اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه همایش و بررسی برنامه زمان بندی همایش بود که بر این اساس مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید:  

آیین افتتاحیه، تعداد گزارش های تخصصی و مقالات قابل ارائه، زمان بندی ارائه مقالات   و تعداد اعضای پنل ها.