اطلاعیه شماره 7 گواهینامه پذیرش مقالات


اطلاعیه شماره 7 گواهینامه پذیرش مقالات


بدین‌وسیله به آگاهی مقاله‌دهندگانی که مقالات آنها از سوی هیات محترم داوران، مورد تایید قرار گرفته و نتیجه ارزیابی، پیشتر از طریق پنل کاربری و ایمیل به آنها منعکس گردیده می‌رساند، جهت دریافت گواهینامه پذیرش مقاله خود می‌توانند از طریق مراجعه به پنل کاربری (بخش گواهینامه‌ها) اقدام نمایند.